اطلاعات و سوالات

سوالات متداول

از تجمع لیف های مقطع و یا پیوسته (طبیعی یا مصنوعی) که به طور مماس و موازی در کنار یکدیگر قرار گرفته و به هم تابیده شده اند نخ ساده تهیه می گردد. لیف ها را می توان از یک جنس یا از
جنس های مختلف انتخاب کرد و چون مخلوط شدن چند نوع لیف را در اوایل عملیات ریسندگی صورت می گیرد مخلوط شدن به خوبی انجام می شودو نخ بدست آمده را نخ مخلوط می گویند.

عملیات تاب دادن به نخ ساده نخست لیف ها ار کنار یکدیگر قرار می دهد و سپس بین آنها نقاط تماس بیشتری ایجاد می کندکه در نتیجه پیوستگی استحکام نخ افزایش می یابد.

تاب نخ ساده از طریق جهت و تعداد پیچ های آن در هر متر تعیین می گردد.

۱-تابS تابی است که در جهت راست به نخ قائمی داده شود و آن تاب یا پیچ به شکلS می باشد و به آن تاب راست نیز می گویند.
۲-تاب Z تابی است که در جهت چپ به نخ قائمی داده شود و آن به شکل Z می باشد و به آن تاب چپ نیز می گویند.

عداد پیچ هایی که در هر متر به نخ ساده داده می شود ارزش نخ مورد نظر را مشخص می کند.

اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید