ريسندگی

آیا سرمایه گذاری در بخش ریسندگی توجیه اقتصادی دارد؟

گفتگو مجله نساجی کهن با مهندس مهدی شیروانی – مدیر عامل شرکت تکنوتکس در رابطه با سرمايه گذاري در بخش ريسندگی صنعت ریسندگی به چه معناست؟...

ادامه مطلب

12